IFC GLOBAL

ISCC Belgelendirme

ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu) standardı, ISCC sertifikasını elde etmek için karşılanması gereken kapsamlı bir sürdürülebilirlik kriterleri ve gereksinimleri setidir. ISCC standardı, biyokütle, biyoyakıt ve diğer yenilenebilir ham maddelerin sürdürülebilir üretimini doğrulamak için kullanılan, çok paydaşlı olarak geliştirilmiş, uluslararası kabul görmüş bir sürdürülebilirlik sertifikasyon sistemidir.

 

ISCC standardı, biyokütle ve diğer yenilenebilir ham maddelerin üretiminde sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve bu malzemelerden yapılan ürünlerin çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde üretilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

 

ISCC standardı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sürdürülebilirlik konularını kapsar:

 • Sera gazı emisyonları, su kullanımı ve arazi kullanımı gibi çevresel hususlar
 • İşçi hakları, insan hakları ve topluluk gelişimi gibi sosyal yönler
 • Yolsuzluk, adil rekabet ve yasa ve yönetmeliklere uyum gibi etik hususlar

 

ISCC standardı, en son sürdürülebilirlik ve çevre standartlarını ve en iyi uygulamaları yansıttığından emin olmak için düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. ISCC sertifikası almak isteyen şirketler, standardın kapsadığı sürdürülebilirlik konularının her biri için gereksinimleri karşılayarak ISCC standardına uygunluk göstermelidir.

 

ISCC standardı, şirketlerin sürdürülebilir üretime olan bağlılıklarını göstermeleri ve sürdürülebilir şekilde üretilmiş ürünler gerektiren veya tercih eden pazarlara erişmeleri için tanınmış ve güvenilir bir yol sağlar.

 

ISCC BELGELENDİRME NEDİR?

 

ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu), biyokütle ve diğer yenilenebilir ham maddelerin sürdürülebilir üretimini doğrulamak için kullanılan bir sürdürülebilirlik sertifika programıdır. Sertifikasyon, üretimin çevresel, sosyal ve etik yönlerini kapsayan bir dizi sürdürülebilirlik kriteri ve gerekliliğine dayanmaktadır.

 

ISCC sertifikası, tarımsal ürünler, ormancılık ürünleri ve atık malzemeler dahil olmak üzere çok çeşitli hammaddeler için geçerlidir. Sertifikasyon, hammaddenin yetiştirilmesinden veya toplanmasından nihai işleme ve ürünün dağıtımına kadar tüm tedarik zincirini kapsar.

 

ISCC sertifikasyonunun bir parçası olarak değerlendirilen ve doğrulanan temel sürdürülebilirlik kriterlerinden bazıları şunlardır:

 

 • Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyum
 • Sürdürülebilir arazi kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Sera gazı emisyonlarının ve diğer çevresel etkilerin azaltılması
 • İnsan haklarına ve işçi haklarına saygı
 • Sorumlu su kullanımı ve yönetimi
 • Tedarik zincirinde izlenebilirlik ve şeffaflık

 

ISCC sertifikası, şirketlerin sürdürülebilirlik ve sorumlu üretime olan bağlılıklarını göstermeleri için güvenilir ve kabul görmüş bir yol sağlar. Avrupa’da biyoyakıtlar, biyoenerji ve yenilenebilir ham maddelerden yapılan diğer ürünler için bir sürdürülebilirlik sertifika programı olarak geniş çapta tanınmaktadır.

 

ISCC sertifikası, tarım, gıda ve biyoenerji endüstrilerinde sürdürülebilirliği destekleyen, dünya çapında tanınan bir sertifika sistemidir. ISCC kısaltması, Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu anlamına gelir. Sertifika, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin çeşitli yönlerini kapsar.

 

ISCC sertifikası, şirketlerin sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermek için karşılamaları gereken bir dizi kriter ve ilkeye dayanmaktadır. Sertifikasyon kriterleri, sera gazı emisyonları, arazi kullanımı, biyoçeşitlilik, sosyal sorumluluk ve izlenebilirlik dahil olmak üzere çok çeşitli sürdürülebilirlik konularını kapsar.

 

ISCC sertifikası tüm biyokütle türlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda ISCC için Sürdürülebilir malzeme şu şekilde tanımlanabilir:daha fazla ayrıntı gerekmektedir, ör. sözleşmelerde, sürdürülebilirlik beyanlarında/sürdürülebilirlik kanıtlarında veya teslimat belgelerinde sürdürebilirlik ile ilgili kanıtların sunulması gerekmektedir.

 

ISCC belgelendirme süreci, Türkiye’deki ISCC Belgelendirme Hizmetleri gibi akredite bir belgelendirme kuruluşunun denetimini içerir. Denetim, şirketin ISCC kriterlerine ve ilkelerine uygunluğunu değerlendirir. Şirket kriterleri karşılıyorsa, müşterilere ve paydaşlara sürdürülebilirlik taahhüdünü göstermek için kullanılabilecek bir ISCC sertifikası alır.

 

ISCC, atık veya kalıntı olarak belgelenen ham maddelerden türetilen ürünlerinhedef pazarda yetkili AB Üye Devlet makamları tarafından belirlenen kota yükümlülüklerini yerine getirmeye uygun sayılır Üye Devletler, Denetçiler ve sistem kullanıcıları, materyalin hedeflenen AB’deki uygunluğunu araştırmak ve araştırmakla yükümlüdür.

 

ISCC sertifikası, uluslararası olarak tanınır ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gösteren şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca şirketlerin, Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Direktifi gibi sürdürülebilirlikle ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılamasına yardımcı olabilir.

 

ISCC PLUS NEDİR?

 

ISCC PLUS, ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu) standardının geliştirilmiş bir versiyonudur.

ISCC PLUS, ISCC standardının temel gerekliliklerini temel alır ve minimum yasal ve çevresel standartların ötesine geçen ek sürdürülebilirlik kriterleri ve gereklilikleri içerir.

ISCC PLUS, aşağıdakiler gibi ek sürdürülebilirlik hususları içerir:

 • İnsan hakları, işçi hakları ve arazi haklarına uygunluk dahil olmak üzere sosyal ve etik gereklilikler
 • Sürdürülebilir arazi kullanımı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su yönetimi için gereklilikler
 • Sera gazı emisyonlarını ve diğer çevresel etkileri azaltmak için gereklilikler
 • Tedarik zincirinde izlenebilirlik ve şeffaflık gereksinimleri
 • Paydaş katılımı ve işbirliği için gereksinimler

 

Şirketler, ISCC PLUS standardının daha katı gerekliliklerini karşılayarak, sürdürülebilirlik ve sorumlu üretime daha yüksek düzeyde bağlılık gösterebilirler. ISCC PLUS sertifikası, biyoyakıtlar, biyoplastikler ve yenilenebilir ham maddelerden yapılan diğer ürünler için büyük pazarlar ve tedarik zincirleri tarafından tanınmaktadır.

 

ISCC PLUS BELGESİ NEDEN ALINMALIDIR?

 

ISCC PLUS sertifikası, şirketlere aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayabilir:

Müşterilerin ve paydaşların sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak

İtibar ve marka değerini artırma

Sürdürülebilir şekilde üretilmiş ürünler gerektiren veya tercih eden pazarlara erişim

Risk yönetimini ve uyumluluğu iyileştirme

Çevresel etkileri azaltmak ve kaynak verimliliğini artırmak

ISCC PLUS, şirketlerin sürdürülebilirlik ve sorumlu üretime olan bağlılıklarını göstermelerine yardımcı olan tanınmış ve güvenilir bir sürdürülebilirlik sertifika sistemidir.

 

IFC GLOBAL OLARAK ISCC DANIŞMANLIK

 

 • Teklif, sözleşme
 • Mevcut Durum analizi
 • Sürdürebilirlik gerektiren ürünlerin belirlenmesi
 • Üretim  içinde endüstriyel ve kimyasal kullanımı
 • İş güvenliği
 • Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyum
 • Sürdürülebilir arazi kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Sera gazı emisyonlarının ve diğer çevresel etkilerin azaltılması
 • İnsan haklarına ve işçi haklarına saygı
 • Sorumlu su kullanımı ve yönetimi
 • Denetim organizasyonu
 • Denetim Gerçekleştirilmesi

ISCC Belgelendirme Başvurusu

View More

ISCC Belgelendirme Başvurusu

View More