İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen bir sertifikadır. Belgelendirme kapsamı; İTU Yaş Meyve ve Sebze, Tarla Bitkileri, Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri, Fide ve Fidancılık,Çay,Hayvancılık ve Su ürünleridir. Günümüzde pek çok perakendeci ürün tedarik ettiği üreticilerden ITU Belgesi talep etmeye başlamıştır.Yeni Hal yasasında da Organik Tarım ve İTU sertifikalı ürünlere imtiyazlar tanınmaktadır. İTU bir zorunluluk olmamakla beraber, pazarlamada rekabet gücünü artıran ve avantaj sağlayan bir sistemdir. Diğer bir avantajı ise; ITU esaslarına göre üreticiler cazip desteklerden yararlanabilmeleridir.
İyi Tarım Uygulamaları (İTU), gerek kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim gerekse güvenli gıda tüketimi açısından oldukça önemlidir. ÎTU ile üreticilerimizin kazancı ve rekabet gücü artacağı gibi tüketicilerin sağlığı da korunmuş olacaktır.

KARAR AŞAMASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPINIZ!...
İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar. Karar vermeden önce üretim alanında daha önce yetiştirilen ürün veya tarımsal faaliyetler bilinmeli, insan sağlığı ve çevreye olan etkileri de­ğerlendirilmeli, kontrol altına alınamaya­cak riskler söz konusu ise bu alanlar iyi Ta­rım Uygulamalarında kullanılmamalıdır.
Üreticiler, üretim kararını vermeden önce risk değerlendirilmesi yapmalıdır. Risk değerlendirilmesi; toprak tipi, erozyon, taban suyu seviyesi ve kalitesi, sürdürüle­bilir su kaynaklarının varlığı, arazinin ilk kullanımı, parazit ve diğer asalaklarla bu­laşık olması ve bitişik alanlara etkisi göz önünde tutularak yapılmalıdır. Toprak sağlığının korunması, tarım ilaçlarına ba­ğımlılığın azaltılması ve bitki sağlığının maksimum düzeyde sağlanabilmesi için dönüşümlü üretim yapmalıdır.

ÜRETİME BAŞLAMADAN ÖNCE YETKİLİ KURULUŞLARA BAŞVURUNUZ!...
İyi Tarım yapmaya karar verdikten sonra gerekli prosedürü yerine getirmek üzere yapılacak ilk iş, İTU konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurarak üretim sürecinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

İZLENEBİLİRLİK VE KAYIT TUTMA, ÜRÜNÜN BELGELENMESİ İÇİN ŞARTTIR!...
Üretim sırasında yapılan bütün işlemler çiftçiler tarafından kayıt altına alınmalı ve daha sonra yapılacak kontroller için saklı tu­tulmalıdır. Bu kayıtlarda; ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uygulama zamanı, uygulama nedeni, tek­nik izin, kullanılan kimyasalın ticaret ismi ve miktarı, uygulama aleti, operatörün is­mi ve uygulama zamanından kaç gün sonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, yöntemi ve miktarı gibi bilgileri içermelidir.

ÜRETİMDE DİKKAT EDİLECEK TEMEL HUSUSLAR
Toprağın işlenmesinde, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak teknikler kullanılmalı.
Seçilen çeşitler virüsten ari, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalı.
Sertifikalı tohum, fide veya fidan kullanılmalı.
Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımı için toprak analizleri yılda en az bir defa, yaprak analizleri ihtiyaç duyulduğunda yaptırılmalı. Gübreleme, toprak yapısına göre hangi gübrenin uygun olduğunu belirledikten sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda yapılmalıdır.
Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı ve diğer bütün uygulamalarla ilgili işlemleri kayıt altına alınız,
Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilebilecek ve bitkinin ihtiyaç duyacağı suyu temin edebilecek sulama sistemleri kurulmalı. Sulama için asla atık su (kanalizasyon suyu) kullanılmamalıdır. Risk değerlendirme esaslarına bakılarak, sulama suyu kaynağı yılda en az bir kez mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticiler bakımından analiz ettirilmeli.
Hastalık ve zararlılarla mücadele "Entegre Mücadele Teknik Talimatları" doğrultusunda öncelikle kültürel tedbirler, mekanik mücadele, biyolojik mücadele veya biyoteknik yöntemler uygulanmalı. Son çare olarak kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Bütün pestisit uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı. Pestisit kalıntı analizlerinin sıklığı, risk değerlendirmelerine göre yapılmalı. Maksimum kalıntı limitlerinin aşılması durumunda ise bir acil eylem planı mevcut olmalıdır.
İşletmedeki olası atık ürünleri ve kirlilik kaynaklarını belirtiniz.
Hasat, hijyenik koşullarda yapılmalı.
Tarım işletmesindeki bütün olası atık ürünler (kağıt, karton, plastik, ürün kalın­tısı, yağ, kaya yünü vb.) ile muhtemel kirlilik kaynakları (kimyasallar, yağ, yakıt, ses, ışık kalıntı, paketleme evinden çıkan akıntılar) belirtilmelidir.
Tarımsal kimyasalları kullanan, taşıyan ve uygulayan işçilere bu konuda eğitim verilmeli; işletmede ilk yardım eğitimi alan kişiler bulunmalıdır.
Ürününüz, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından İyi Tarım Ürünü Sertifikası ile belgelendirilir.
İTU ile üretilen ürünler tüketicinin daima tercih edeceği güvenilir gıdalardır.
Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

AMAÇLAR
Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması 
Doğal kaynakların korunması
Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır

 

ASKIYA ALMA SONLANDIRMA

İYİ TARIM BELGELENDİRME SÜRECİ

İYİ TARIM BİTKİSEL BAŞVURU

İYİ TARIM HAYVANCILIK BAŞVURU

İYİ TARIM ÜCRETLENDİRME

LOGO KULLANIM

Tags: