Helal

Helal Gıda Nedir? 
Helal gıda; çiftlikten çatala tümüyle İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan gıdayı ifade eder. Daha geniş bir açıklamayla Helal Gıda; bitkisel, hayvansal, kimyasal yada mikrobiyal kaynaklı olsun, gıda ürünlerinin; hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri, işleme metodları, işletme koşulları ve dahi ambalajlarının İslâmî kurallara uygunluğunun ifadesidir.

Helal Gıda Kavramının Doğuşu
İslâm'dan önceki İlahî Dinlerin tahrif olmamış hallerinde de helal gıda bahsinin geçtiğini düşünecek olursak ki Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu yönde birçok ayet vardır, helal gıda kavramının ilk insan ile birlikte varolduğunu söylemek yanlış olmaz. Musevi'lerin tizlikle uyguladığı Koşer standartları ve sertifikasyonu, tahrif olmuş Tevrat'ta da helal gıda konusunun önemli bir yeri olduğunun işaretidir.
Osmanlı'da tahirdir damgasının kullanılmasından söz edilmesi -somut örnekleri ile ilgili bilgi olmasa da- sertifikalandırma bağlamındaki uygulamaların ilki olarak değerlendirilebilir. Osmanlı'daki bu çalışmaların temeli ise Peygamber Efendimiz'in bizatihi uygulamalarına ve Hz. Ömer tarafından kurulan "Hisbe Teşkilatı"na dayanmaktadır.

Buradan anlaşılacağı üzere helal gıda ; yeni doğmuş bir kavram olmaktan ziyade ilk insandan günümüze kadar çeşitli şekillerde adlandırılıp uygulanan sistemlerin bugünki karşılığıdır.

Günümüzde Helal Gıda
Helal gıda arayışının artması, helal gıda konusunun uluslararası düzeyde ele alınmasına neden olmuştur. Bir taraftan uluslararası helal kodeksi çalışmaları devam ederken diğer taraftan standardizasyon ve sertifikasyon ile ilgili uygulamalar ve tartışmalar devam etmektedir. Bununla beraber çeşitli ülkeler kendi içlerinde kamu/dernek (sivil toplum kuruşlu) faaliyeti şeklinde helal gıda standardizasyonu ve sertifikasyonu çalışmalarını yürütmekte, uluslararası kalite kuruluşları da sertifikasyon yapmaktadır.

HELAL SERTİFİKA NEDİR?
"HELAL GIDA DENETİM SERTİFİKASI" SADECE VE ÖZELLİKLE BİR "HELAL SERTİFİKA" MIDIR...?
"HELAL GIDA DENETİM SERTİFİKASI" için sadece "HELAL SERTİFİKA DEMEK"...!
Sertifikanın mahiyetini ifadede yetersiz kalacaktır...!

Çünkü; "AKREDİTE BELGELENDİRME" nin "Sertifikalandırma Kriterleri"ne bakıldığında Helal Gıda Sertifikası' nın sadece "helal - haram" ölçütlerinin değil, "temizlik-hijyen" , "üretim" , "depolama" , ambalajlama" , "dağıtım" , "sağlık" , "beslenme" , "tedavi" gibi pek çok hususu kapsama alanına aldığı, bu niteliğiyle İslami inanç esaslarının ve bütün insani ölçütlerin esas alındığı görülecektir...

Bizim "Sertifikalama Programımız , "İslami ve insani" bütün esaslara dikkat çeker: Bu esaslara uyabilmeleri için "üreticiler" e yardım eder, "tüketiciler" i de bilinçlendirip zarara uğramamalarını ve çalışmalarını organize eder.
Ancak, tabii ki İslami İnanç kriterlerine hususen dikkat çekmekteyiz; çünkü diğer kurallar uluslar arası standartlara bağlanmış, yasal metinlerle desteklenmiş; ama İslami İnanç kuralları hususunda herhangi bir kriterler denetimine riayet edildiği görülmemektedir. Ülkemizde ilk kez "Helal-Haram" hudutlarına dikkat çeken ve tüketiciler birliğini, inanç değerlerine bağlı olanları tüketim yapmak isteyenleri temsilen faaliyete geçmiş olmamızdan ötürü, "Sertifikalandırma" nın "helal" bölümünün özellikle dikkat çekmesi normal de olsa...
"HELAL GIDA DENETİM" Sertifikası"na sadece "helal sertifikası" denmesi doğru olmaz.

Helal Gıda Denetim Sertifikası rekabet açısından sektörü nasıl etkiler?
İnananlar - inançlarının gereği Gıda ve İhtiyaç maddelerini arayıp bulma ve elde etme bilincine ulaştıklarında, bir takım üreticilerin haksız rekabet ve kazanç uğruna yapmış oldukları Gıda aldatmacasına elbette ki dur denilecektir. Bu ülkede, üreticilerin sunduğu ürünlerin içinde hangi katkı maddelerinin olduğunu, bu katkı maddelerinin inancımız bakımından nasıl bir mahiyet arz ettiğini araştırmak sanırım hakkımızdır. İnanç değerlerimize uygun ürün imal edenler elbette ki daha çok rağbet ve ilgi görecek, dolayısıyla satışları daha çok artacaktır.

Helal Gıda Sertifikası, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilir kişi hizmeti sunar.

Helal Gıda Sertifikası HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir.

Helal Gıda Sertifikası , Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

Helal Gıda Belgesi, Helal Kalite Sertifikası Helal Gıda Sertifikası nın tanımı
Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde söz konusu sertifikaya ( Helal Gıda Sertifikası ) sahip olmayan ürünlerin sunulmasının önünde pratik bir engel teşkil etmeye devam etmekte olduğu için , ''Helal standardının kapsamına giren gıda ve ve gıda dışı ürünlerde dünya pazarını hakimiyet sağlamak sizlerin elinde, Bu ürünlerde hali hazırda 1,6 milyar insanın potansiyel olarak 'helal' standardı kullanıcısı olacağı düşünüldüğü için, pek çok Müslüman ve Müslüman olmayan ülke üreticisi ve ihracatçısı 'helal' etiketini elde etmek yoluna gitmektedir. İhraç ürünlerimiz söz konusu sertifikanın ( Helal Gıda Sertifikası ) yokluğunda Müslüman tüketiciler nazarında geri plana düşebilmekte ve ürünlerimizin helal olmadığı gibi bir yanlış algılama nedeniyle rekabet etmekte zorlanmaktadır. 

Birçok ürün için Helal ( Helal Gıda Sertifikası ) ya da Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Helal ( Helal Gıda Sertifikası ) olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi.
Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.

Helal ( Helal Gıda Sertifikası ) ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.

Helal Belgesi (Setifikası) için Aranan Şartlar
Helal sertifikası nın verilmesi için ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere Helal sertifikası şartlarına uygun olması gerekir.

- Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması Helal sertifikası için önemli bir unsurdur.

- İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve HACCP şartlarını sağlamalıdır.

Helal sertifikası için Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe Helal sertifikası için uygun vasıfları taşıması.

Tags: